Sztutowo
9 oC
niedziela, 26 maja 2019
Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
9 oC

Informacja Wójta Gminy Sztutowo na temat Centralnego Wodociągu Żuławskiego

4 października 2018, 18:00
Informacja Wójta Gminy Sztutowo na temat Centralnego Wodociągu Żuławskiego
Informacja Wójta Gminy Sztutowo na temat I. A. Niezatwierdzenie taryfy Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z. o.o. (CWŻ) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. I. B. Proponowane ceny wody, sprzedaż wody, straty wody, polityka inwestycyjna Spółki w zakresie ograniczenia strat wody w latach 2013-2018 na przykładzie Taryfy Grupy W2 (Cz. I). II. Zmiany personalne w Zarządzie CWŻ Sp. z o.o. III. Skutki opóźnionego zatwierdzenia taryfy CWŻ Sp. z. o.o.

I. A. Niezatwierdzenie taryfy Centralnego Wodociągu Żuławskiego
Sp. z. o.o. (CWŻ) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Zarząd CWŻ Sp. z o.o. w osobach Prezes Eugeniusz Jaremba Wiceprezes Roman Pawłowski w dniu 12.03.2018r. złożył w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie projekt taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W piśmie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) z dnia 17 kwietnia 2018r (GD.RET.070/142/W/2018.KC) poproszono Zarząd CWŻ sp. z o.o. w osobach Prezesa Eugeniusza Jaremby oraz Wiceprezesa Romana Pawłowskiego o uzupełnienie braków w terminie 7 dni wniosku
o zatwierdzenie projektu taryfy CWŻ Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę poprzez.:

 1. złożenie w przedłożonym wniosku wszystkich załączników wymienionych
  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
  27 lutego 2018r.
 2. złożenie wszystkich załączników (projekty taryfy, uzasadnienie, tabele) podpisanych zgodnie z reprezentacją przedsiębiorstwa oraz brak potwierdzenia
  „Za zgodność z oryginałem” przedkładanych kopii dokumentów
 3. przesłanie jednego egzemplarza treści taryfy sporządzonej zgodnie z § 4 ust. 1
  ww. rozporządzenia
 4. przedłożenie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę (…)
 5. złożenie sprawozdania finansowego za 2017r.
 6. przedłożenie szczegółowego zestawienia kosztów eksploatacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę za ostatni rok obrachunkowy, który stanowi bazę planowania kosztów na lata obowiązywania taryf
 7. przedstawienie szczegółowego uzasadnienia planowanych poszczególnych pozycji kosztowych dla trzech kolejnych lat obowiązywania wnioskowanej taryfy
  w kontekście planowanej podwyżki cen wody
 8. dokonanie weryfikacji planowanego wzrostu kosztów w odniesieniu do poniesionych
  w 2017r.
 9. udokumentowanie planowanego wzrostu kosztów: „Odsetki od zaciągniętych kredytów” – brak stosownych wyliczeń planowanych kosztów
 10. przedstawienie szczegółowej specyfikacji kosztów „Usługi obce” oraz „pozostałe koszty” za rok obrachunkowy 2017r.
 11. wyjaśnienie na jakiej podstawie zaplanowano wzrosty kosztów zakupionej wody
  w kolejnych 12-miesiecznych okresach obowiązywania nowej taryfy
 12. przedstawienie sposobu ustalenia zaplanowania kosztów z zachowaniem zasady ochrony odbiorców przed nieuzasadnionych wzrostem cen
 13. przedstawienie sposobu ustalenia planowanych wielkości sprzedaży wody, uwzględnione w kalkulacji cen i stawek opłat za wodę.

 

W Decyzji z dnia 28 maja 2018r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odmówiło CWŻ Sp. z o.o. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stwierdzając m. in., iż:

 1. wnioskodawca nie przedłożył wystarczających dokumentów i wyjaśnień
  w zakresie zmian warunków ekonomicznych mających wpływ na podwyższenie cen i stawek opłat
 2. proponowany wzrost nie znajduje usadowienia w złożonych dokumentach
 3. wysokość cen i stawek wnioskowanych przez CWŻ Sp. z o.o.  nie zapewnia ochrony interesu odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Zarząd CWŻ sp. z o.o. w osobach Prezesa Eugeniusza Jaremby oraz Wiceprezesa Romana Pawłowskiego od ww. decyzji nie złożył odwołania.

Przykłady wzrostu cen i stawek dla grupy odbiorców usług W2 zaproponowane przez były Zarząd CWŻ Sp. z o.o. niezaakceptowane przez Wody Polskie decyzją z dnia
28 maja 2018r.

Zdjęcie

 

Zarząd CWŻ Sp. z o.o. w osobach Prezes Eugeniusz Jaremba Wiceprezes Roman Pawłowski
w dniu 29.06.2018r. ponownie złożył w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie projekt poprawiony taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W piśmie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) z dnia 27 lipca 2018r. (GD.RET.070/142/WII/2018.KC) poproszono Zarząd CWŻ Sp. z o.o. o uzupełnienie braków w terminie 7 dni wniosku
o zatwierdzenie projektu taryfy CWŻ Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę poprzez.:

 1. szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego w złożonym w dniu 26 czerwca 2018r. w nowym wniosku taryfowym, w stosunku do wniosku poprzedniego (złożonego w dniu
  12 marca 2018r) dokonano istotnej zmiany w okresie planowanych współczynników alokacji na poszczególne wszystkie taryfowe grupy odbiorców usług w okresach obowiązywania taryfy
 2. podanie rzeczywistej alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców występującej
  w 2017
 3. podanie przyczyny zmiany w wysokościach ceny wskaźnikowej aktualnie obowiązującej taryfy dla każdej grupy taryfowej w obu złożonych wnioskach taryfowych. Podanie sposobu wyliczenia cen wskaźnikowych obowiązujących w dniu złożenia wniosku w obu przypadkach w każdej grupie taryfowej
 4. odniesienie się do faktu, iż w grupie W2 w obecnym wniosku jest planowany wyższy wzrost ceny wskaźnikowej, w stosunku do ceny z poprzedniego wniosku taryfowego (największe spektrum zmian: od -15,55% (spadek we wniosku z 12.03.2018r.) do +11,13% (wzrost we wniosku z 29.06.2018r.) ceny wskaźnikowej w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
 5. przedstawienie planowanego klucza podziału kosztów wspólnych (pośrednich)
  na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług
 6. wyjaśnienie, czy w okresie obowiązywania taryfy uległa zmianie metoda podziałów kosztów na poszczególne rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług
 7. wyjaśnienie, czy system finansowo - księgowy wnioskodawcy umożliwia podział kosztów na poszczególne rodzaje prowadzonej działalności i taryfowe grupy odbiorców usług na potrzeby alokacji kosztów, zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r.

Zdjęcie

I. B. Sprzedaż wody, proponowane ceny, straty wody, polityka inwestycyjna spółki w zakresie ograniczenia strat wody na podstawie danych,
w szczególności wniosków CWŻ Sp. z o.o. z 12.03.2018r. i 29.06.2018r.
(na przykładzie W2)

Taryfowa grupa odbiorców usług W2 – grupa, w której odnotowuje się najwyższe zużycie wody.

 


Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie


Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

 

 

Inwestycje zmierzające do ograniczenia strat wody w zł (lokalizacja)
CWŻ Sp. z o.o.
2013-2018

 
 

2015 - 11000 zł przebudowa sieci wodociągowej ul. Willowa ND. Gd.

 

2017 - 143792,14 zł - przebudowa sieci wodociągowej ul. Willowa ND. Gd.

 

42229,86  zł - budowa (wymiana)  sieci wodociągowej ul. Żeromskiego ND. Gd.

 

41444,85 zł -  budowa (wymiana)  sieci wodociągowej ul. Sołdka ND Gd.

 

50728,22 zł - przebudowa sieci wodociągowej Rakowe Pole

 

2018 - 12585,45 zł - przebudowa sieci wodociągowej ul. Willowa ND. Gd.

 

2973,39  zł - budowa (wymiana)  sieci wodociągowej ul. Żeromskiego ND. Gd.

 

6070,25 zł -  budowa (wymiana)  sieci wodociągowej ul. Sołdka ND Gd.

 

2640,17 zł - przebudowa sieci wodociągowej Rakowe Pole

 

 

II. Zmiany personalne w Zarządzie CWŻ Sp. z o.o.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego
w dniu 28.06.2018r. nie przedłużyło kadencji obecnemu Zarządowi w osobach Prezesa Eugeniusza Jaremby oraz Wiceprezesa Romana Pawłowskiego.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego nie udzieliło również absolutorium Zarządowi CWŻ Sp. z o.o. w osobach Prezesa Eugeniusza Jaremby oraz Wiceprezesa Romana Pawłowskiego.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego nie przyznało również Zarządowi CWŻ Sp. z o.o. w osobach Prezesa Eugeniusza Jaremby oraz Wiceprezesa Romana Pawłowskiego dodatkowego świadczenia pieniężnego (nagród pieniężnych).

4. Rada Nadzorcza CWŻ Sp. z o.o. powołała na stanowisko Prezesa CWŻ Sp. z o.o. p. Tomasza Szczepańskiego. Nie powołano Zastępcy Prezesa CWŻ Sp. z o.o.

III. Skutki opóźnionego zatwierdzenia taryfy CWŻ Sp. z. o.o.

W dniu 11 września 2018r. na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (GD.RET.070/142/D@2018. KC.) Zarząd CWŻ Sp. o. o. w osobie
Prezesa p. Tomasza Szczepańskiego po złożeniu niezbędnych wyjaśnień oraz uzupełnień uzyskał zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o.

Szacunkowa kwota wpływów, jakie mogłaby uzyskać (a nie uzyskała) CWŻ Sp. z o.o., gdyby projekt taryfy został zatwierdzony zgodnie z planem (czerwiec 2018r.) kształtuje się na poziomie 141 tys. zł.

Koniec części I


Komentarze (6):

~Pytanie (niezalogowany) / 04.10.2018, 23:04
kto pokryje te brakujące 140 tysięcy złotych? a z innej beczki to kryminał że spółka ma 40% strat wody i nic z tym nie robiła przez tyle lat. można powiedzieć że przepłacamy 40% za wodę.
~Mieszkaniec Łaszki (niezalogowany) / 05.10.2018, 09:49
Czy to ten sam Roman Pawłowski kandyduje u nas na wójta???
~Dość dojenia Polaków!!! (niezalogowany) / 06.10.2018, 21:05
Dymisja!!!!!
~złodzieje!!! (niezalogowany) / 11.10.2018, 00:00
pawłowski i jaremba powinni zapłacić po 70 tys zł z własnej kieszeni. I zrobić zewnętrzny audyt wszystkich inwestycji. Tam gdzie była inwestycja i Roman i PSL to wiadomo co było. Sprawdzić wszystko 20 lat wstecz
~Autorka (niezalogowany) / 11.10.2018, 19:19
I to własnie p. R. Pawłowski i jego małżonka p. Maria Pawłowska ubiegają nie ponownie o "posadę" radnych w Sejmiku Wojewódzkim.... Jak dlugo takie osoby mogą nas reprezentowac??
~Takiego! (niezalogowany) / 13.10.2018, 22:11
Butsztyniarze wodę pobierali a wodociągi mimo że wiedzieli gdzie są wcinki nic!!!!! A teraz my mamy za to płacić????
Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

NOWOŚĆ! Dodaj zdjęcie do komentarza (opcjonalnie):
Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.