Sztutowo
12 oC
środa, 8 kwietnia 2020
Imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany
12 oC

List otwarty pracowników likwidowanego Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

28 sierpnia 2019, 12:00
List otwarty pracowników likwidowanego Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
W ostatnim czasie otrzymaliśmy list otwarty od zwolnionych pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. List został m.in. skierowany do Radnych Powiatu Nowodworskiego, którzy podejmowali uchwałę o likwidacji ZDP. Postanowiliśmy go opublikować, gdyż sprawa niewątpliwie dotyczy także naszej gminy.

My - Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych  w Nowym Dworze Gdańskim,  zaniepokojeni skalą nieprawidłowości występujących w trakcie procesu likwidacji naszego zakładu pracy, postanowiliśmy poinformować Państwa tym jak realizowana jest podjęta przez Radę Powiatu Nowodworskiego uchwała i jak negatywne skutki już wywołała.

    W dniu 25 maja 2019r. Rada Powiatu Podjęła uchwałę o postawieniu z dniem 01 czerwca 2019 r. w stan likwidacji Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd. W uzasadnieniu do uchwały podano, że za likwidacją jednostki przemawiają uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne a także to, że Zarząd Dróg nie realizuje takich zadań jak budowa dróg i budowa chodników. Chyba nikt z Radnych nie wie do dzisiaj, kto i jak wyliczył kwotę 300 tys. zł oszczędności, którą rzekomo przyniesie likwidacja ZDP. Podobnie argument mówiący o  nierealizowaniu przez ZDP budowy dróg i chodników wskazuje iż uchwałę przygotowywała osoba nie znająca zadań ZDP. Budowa dróg i chodników to zadania inwestycyjne Powiatu a ZDP zajmuje się bieżącym utrzymaniem. To zupełnie inne zadania, których nie można mieszać ani utożsamiać.


    W uzasadnieniu uchwały Rady stwierdzono, że „ Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, niezbędni do wykonywania zadań związanych z szeroko pojętym procesem zarządzania i administrowania drogami, na mocy art.23¹ Kodeksu pracy staną się pracownikami starostwa i zostaną  zatrudnieni w nowo utworzonym Wydziale Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim”. Art. 23¹  Kodeksu pracy mówi o przejęciu wszystkich pracowników a nie niezbędnych, dowolnie wybranych przez pracodawcę. Takie formułowanie uzasadnienia do uchwały jest w naszej ocenie bezprawnym działaniem  mającym na celu naginanie prawa do zaistniałej sytuacji.


    Niezwłocznie po sesji Rady Powiatu, Zarząd Powiatu wyznaczył likwidatora i określił jego zakres obowiązków a także ustalono harmonogram procesu likwidacji.


Od momentu wprowadzenia likwidatora do Zarządu Dróg zaczęły pojawiać się problemy. Dnia 14 czerwca 2019 r. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gd. podjął uchwałę, na mocy której odebrano dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych upoważnienia do składania oświadczeń woli (Uchwała NR 58/2019 ) przy czym wcześniejszą uchwałą Nr 57/2019 wskazano pracownika ZDP do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.  Pełnomocnictwa dyrektora otrzymał referent, osoba bez doświadczenia zawodowego, gdyż została zatrudniona w ZDP w styczniu 2019 r. i wcześniej nigdzie nie pracowała. Co istotne, Zarząd Powiatu uchwałą  Nr 63/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. podjął decyzję o zwolnieniu ze stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i wykonanie uchwały oraz warunki  rozwiązania stosunku pracy powierzono Staroście Nowodworskiemu. Starosta wypowiedział dyrektorowi umowę o pracę bez obowiązku świadczenia pracy. Należy więc chyba przez to rozumieć, że zarówno Zarząd Powiatu jak i Pan Starosta uznali, że na tym etapie likwidacji jednostki dyrektor jest już nie potrzebny więc należy go zwolnić. Kolejnym paradoksem jest podjęcie przez Zarząd Powiatu następnej uchwały Nr 67/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na mocy której zostaje wyznaczona kolejna osoba do zastępowania dyrektora ZDP w czasie jego nieobecności. Zatem czy nie jest zwykłym paradoksem taki stan rzeczy?


Jeśli zwalnia się dyrektora z zajmowanego stanowiska bez obowiązku świadczenia pracy, to należy rozumieć, że nie jest on już potrzebny  w jednostce. Zatem, stosując taki właśnie tryb wypowiedzenia umowy o pracę, należy zadać pytanie jaka jest zasadność zastępowania dyrektora przez referentów, których wskazuje Zarząd Powiatu podejmując kolejne uchwały? Kogo te Panie mają niby zastępować? Przecież dyrektora zwolnili członkowie Zarządu Powiatu bez obowiązku świadczenia pracy, to dlaczego w uchwałach piszą o zastępowaniu pod jego nieobecność do której sami doprowadzili.


Dnia 24 czerwca 2019 r. likwidator ZDP wręczył wypowiedzenie umowy o pracę Kierownikowi Obwodu Drogowo - Mostowego oraz głównej księgowej ZDP z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy z powodu likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych. Należy więc uznać, że od tego momentu w przekonaniu likwidatora główna księgowa także nie jest już potrzebna. Jednak tego samego dnia polecił kadrowej ZDP zatrudnienie dwóch nowych księgowych, w tym jedną z obowiązkami głównej księgowej na umowę o pracę. Obie Panie same się wcześniej zwolniły z ZDP składając wypowiedzenia umów o pracę. W kwestii ponownego zatrudnienia głównej księgowej oraz księgowej powinien zostać ogłoszony konkurs na w/w stanowiska pracy. Na BIP Starostwa Powiatowego widniało ogłoszenie o konkursie zamieszczone dnia 10-06-2019 r. do dnia 21-06-2019 r. na ¼ etatu do księgowości, 1 miejsce pracy w tutejszym ZDP. Z tego co nam wiadomo żadna oferta nie wpłynęła. Pomimo to 24.06.2019r. Likwidator zawarł umowy o pracę z księgową i główną księgową. Dnia 25-06-2019 r. konkurs ogłoszono ponownie. Przypuszczamy, że obie Panie księgowe zostały rzekomo wyłonione z tego właśnie konkursu. Dlaczego więc na BIP Starostwa nie podano do wiadomości ogłoszenia z listą kandydatów spełniających wymagania formalne oraz dlaczego nie zamieszczono informacji o wynikach naboru?


Obie Panie świadczą pracę w Zarządzie Dróg Powiatowych w księgowości po godzinach pracy jednostki. Nie ma możliwości, aby w czasie godzin urzędowania załatwić jakąkolwiek sprawę, o cokolwiek zapytać, porozmawiać bo w odpowiedzi słyszy się, że główna księgowa urzęduje  po godzinach pracy ZDP. To jest niedorzeczne, żeby pracownicy czy petenci nie mieli możliwości załatwienia spraw, bo Pani księgowej nie pasują obowiązujące godziny pracy w ZDP. Przykładem tego jest sytuacja opóźnionej wypłaty wynagrodzeń w miesiącu czerwcu.  Próba wyjaśnienia tego zdarzenia  spełzła na niczym bo obecnie zatrudnione przez likwidatora księgowe pracują po godzinach pracy jednostki. Niektórzy pracownicy otrzymali wynagrodzenie za pracę za miesiąc czerwiec dopiero 1 lipca 2019 r. Wpływające do ZDP pisma są przez likwidatora ewidentnie ignorowane. Dotyczy to spraw pracowniczych, choćby wniosków o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pomimo wezwań do załatwienia tych spraw i upływu ponad 3 tygodni nie ma żadnej odpowiedzi w tej sprawie. W dniu 22 lipca 2019r. pan likwidator zwolnił kadrową Zarządu Dróg, także bez świadczenia pracy. Prawdopodobnie uznał, że kadrowa na tym etapie likwidacji jednostki też nie jest już potrzebna, po czym natychmiast (podobnie jak z księgową) zatrudnił kolejną kadrową tyle, że nie z Nowego Dworu ale z  Pszczółek. Sprawy kadrowe „leżą ” poodkładane w teczkę dla Nowej  Pani kadrowej a Pan likwidator pod Jej nieobecność wydaje polecenia służbowe nam pracownikom ZDP, przygotowywania dokumentów będących w zakresie obowiązków kadrowej. W teczce dla Pani kadrowej są nie załatwione wnioski o wypłaty nagród jubileuszowych pracowników Obwodu Drogowo - Mostowego a także dokumenty przejścia na emeryturę jednego z pracowników.


Nie są także załatwiane sprawy bieżące wpływające pocztą na sekretariat ZDP. Nikt już nie dekretuje poczty bo osoba zatrudniona przez likwidatora w sekretariacie po prostu nie ma wiedzy o obiegu dokumentów w tej jednostce. Pisma odkładane są w teczkę bez ich rozpatrzenia. Nie są przekazywane na Obwód Drogowy w celu zbadania sprawy w terenie i sporządzenia notatki służbowej bo od momentu zwolnienia kierownika Obwodu Drogowego nie ma tam osoby, która znałaby sieć dróg powiatowych i mogłaby merytorycznie zbadać i opisać daną sprawę w terenie.


W ostatnich dniach lipca 2019r. rozpadła się Sekcja Techniczna, odbudowana z takim trudem  przez zwolnionego dyrektora. Odeszły dwie Panie, które miały stanowić trzon nowo utworzonego Wydziału w powiecie. Niestety warunki płacowe proponowane przez powiat  były zbyt niskie do stawianych wymagań. W ten oto sposób doprowadzono do sytuacji że w Zarządzie Dróg powiatowych nie ma już ani jednej osoby z dotychczas pracującej kadry kierowniczej, technicznej i administracyjnej znającej „zadania związane z szeroko pojętym procesem zarządzania i administrowania drogami.” - jak zapisano to w uchwale Rady Powiatu. Nie ma już nikogo, kto mógłby wiedzę na temat dróg powiatowych i zadań z tym związanych przekazać ewentualnym nowym pracownikom.


Nikt z kadry technicznej, administracyjnej i kierowniczej pracującej obecnie w ZDP nie przeszedł do nowo utworzonego Wydziału w starostwie. Większość zwolniono a inni odeszli sami nie widząc możliwości dalszej współpracy.

Z uwagi na powyższe nie są realizowane zadania nałożone na Zarząd Powiatu i Starostę ustawą o drogach publicznych i ustawą prawo budowlane.
Od trzech miesięcy nie dokonuje się objazdów dróg powiatowych i tym samym nie odnotowuje się spostrzeżeń z terenu w Dzienniku Objazdu Dróg. W jaki więc sposób można wyznaczać zadania do wykonania w terenie przez pracowników fizycznych jeśli nikt nie ma rozeznania co się w tym terenie dzieje i jakie są potrzeby na drogach powiatowych. Pracownicy od dłuższego czasu jedyne czym się zajmują to wycinką krzaków, która stała się sprawą priorytetową w oczach Starosty a to nie jedyne zadanie Obwodu Drogowo- Mostowego- reszta zwyczajnie leży. Ponadto nie są realizowane przez Zarząd Powiatu takie zadania jak: roczne i pięcioletnie przeglądy dróg i mostów, na które jeszcze  dyrektor wydał polecenie by zrobić zapytania. Oferty wpłynęły, jednak gdy zabrakło dyrektora nikt się tym już potem nie zajął. Nie są prowadzone książki dróg. Nie wykonano również odnowienia oznakowania poziomego dróg, w tym przejść dla pieszych. Nie dokonano zamówienia oznakowania pionowego. Nie wykonano projektów czasowej organizacji ruchu dla wszystkich  dróg wiodących do morza. Obecnie występujące tam oznakowanie jest bezprawne. Brak uzupełnienia projektów stałej organizacji ruchu, które zostały zmienione w terenie z uwagi na wnioski mieszkańców, jednak w samych projektach nikt tych zmian nie wprowadził, brak sporządzenia lokalizacji przystanków autobusowych, które winny zostać opracowane na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, brak planu wyrębu drzew, brak wniosków o wycinkę drzew do uprzedniego planu wyrębu sporządzonego jeszcze przez pracowników administracyjnych Obwodu Drogowo- Mostowego. Ponadto nikt nie sprawuje kontroli nad zajęciem pasa drogowego, szczególnie w miejscowościach nadmorskich. Handlujący w pasie drogowym stoją wręcz jeden na drugim- w pasie drogowym, oczywiście nielegalnie. W każdym sezonie, co roku kierownik Obwodu Drogowo- Mostowego wraz z dyrektorem skrupulatnie i sumiennie pilnowali zajęcia całego pasa drogowego we wszystkich miejscowościach nadmorskich, co przynosiło dochody dla Powiatu. Obecnie nikt nad tym nie panuje.
Kolejnym zaniedbaniem jest budowa stref płatnego parkowania w miejscowościach nadmorskich, która niestety, pomimo próby rozpoczęcia budowy i stawienia się na placu budowy projektanta, wykonawcy, kierownika budowy i pracowników obwodu nie doszła do skutku, ponieważ Pan Starosta wstrzymał inwestycję do września. Nasuwa się więc pytanie: dlaczego? Odpowiedź jest chyba prosta: bo znowu zabrakło dyrektora, osoby która potrafiłaby poprowadzić tę inwestycję od początku do końca. Tak więc znowu mamy przykład bogatego powiatu, bo co roku były chociaż wpływy z dzierżawy miejsc postojowych i jednorazowo na konto powiatu wpływało 180 tys. zł. W tym roku nie ma nic, ani wpływu środków z dzierżawy ani ze stref płatnego parkowania.


    W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 75/2019 z dnia 01-08-2019 r. należałoby wyjaśnić na jakiej podstawie Pan [..] stał się pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych. Z tego co nam wiadomo oraz z informacji zamieszczonych na stronie BIP Starostwa Pan [..] przystąpił do ogłoszonego konkursu na stanowisko Kierownika Wydziału Infrastruktury w Starostwie Powiatowym i został na to stanowisko wybrany.
Jednak od 1 sierpnia 2019 r został  zatrudniony nie na stanowisku na które został wybrany w drodze konkursu ale na stanowisku Starszego Inspektora na Obwodzie Drogowo – Mostowym Zarządu Dróg Powiatowych.


    Na stronie BIP Starostwa nie było i nie ma żadnego ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko pracy na Obwodzie Drogowo- Mostowym Zarządu Dróg Powiatowych oraz nie podano do wiadomości ogłoszenia z listą kandydatów spełniających wymagania formalne i nie zamieszczono informacji o wynikach naboru. Ponadto w schemacie organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik Nr 1), który jest integralną częścią do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd. nie ma stanowiska pracy Starszego Inspektora na Obwodzie Drogowo- Mostowym, na które to stanowisko został zatrudniony Pan [..].

    Nielogicznym jest w tej sytuacji zatrudnianie nowej osoby na Obwód Drogowo- Mostowy (na dodatek na stanowisko, którego nie ma), po uprzednim zwolnieniu kierownika ODM z obowiązku świadczenia pracy a przy tym również zwolnieniu dyrektora z obowiązku świadczenia pracy i wyznaczaniu kolejnej osoby do jego zastępowania. Jest to zaprzeczeniem samym w sobie, gdyż Zarząd Powiatu podejmując takie uchwały wyraźnie wskazuje na to, że zwolnienie w/w osób  było nieporozumieniem, wprowadzającym do ZDP totalny chaos.


    Uwagę należy również zwrócić na to, że sprzęt na Obwodzie Drogowo - Mostowym nie jest naprawiany, jak chociażby kosiarka bijakowa, której koszt naprawy to zaledwie 3 tys. zł. Przy czym są na to w budżecie ZDP zabezpieczone pieniądze, jednak Pan Starosta stwierdził, że to zbyt drogo i sprzęt leży w krzakach tak jak to było robione za dawnych lat. Istotną sprawą jest również, że swego czasu Pan Starosta polecił wyłonienie jednego wykonawcy na roboty sprzętowe na cały rok, celem wykonywania usług w ramach bieżącego utrzymania sprzętem, którego Obwód Drogowy nie posiada. Tego typu prac w terenie  jest bardzo dużo a najistotniejszym zadaniem jest ścinaka poboczy przy drogach powiatowych. Prace były sukcesywnie wykonywane, dopóki był Pan dyrektor, potem Pan starosta wstrzymał te roboty. Należy nadmienić, że na to również są zabezpieczone środki finansowe w budżecie ZDP, które nie muszą widnieć wyłącznie na koncie stricte przeznaczonym na ścinkę poboczy ale są na usługach. Degradacja dróg postępuje, pieniądze na roboty są zabezpieczone, umowa z wykonawcą podpisana a usługi się wstrzymuje. Dlaczego????
Może Pan Starosta powinien racjonalnie wyjaśnić dlaczego świadomie doprowadza do jeszcze większej degradacji dróg i dopuszcza się tak wielu zaniedbań na tych drogach. Może ktoś w końcu powinien zadać pytanie, komu i czemu ta cała likwidacja Zarządu Dróg miała służyć? Bo na pewno nie założeniom, że będzie lepiej, sprawniej i oszczędniej.


Zapisane w uchwale Rady Powiatu dwa uwarunkowania przemawiające za likwidacją ZDP to
•    organizacyjne – które w świetle opisanych wyżej faktów okazały się kompletną klapą,
•    ekonomiczne – które także nie wiele mają wspólnego z rzeczywistością bo straty tylko z tytułu niepobierania opłat za parkowanie na drogach powiatowych  do morza i brak opłat za nielegalne zajęcie pasa drogowego pod handel przewyższą zapisane w uchwale Rady  wirtualne 300 tys zł. Ponadto należy dodać, że Powiat będzie musiał wypłacić odprawy i odszkodowania  zwolnionym w ZDP pracownikom.  Także tym, którzy byli zatrudnienie na czas określony.


     Reasumując, wszyscy Radni Powiatu Nowodworskiego są odpowiedzialni za to, co się obecnie dzieje w Zarządzie Dróg.Na sesji, gdy podejmowano uchwałę o naszej likwidacji, zapytano Pana dyrektora o zdanie na ten temat. Jego odpowiedź była krótka: po owocach ich poznacie. Poznajemy i to bardzo dobrze a wręcz boleśnie, dlatego przekazujemy całą tą sprawę do wiadomości publicznej.


Z nadzieją na poprawę sytuacji
Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

 


Komentarze (39):

~Anonim (niezalogowany) / 28.08.2019, 13:53
Powinno być podpisano dyrektor oraz pani kierownik
~Kamieni kupa (niezalogowany) / 28.08.2019, 14:30
Do dymisji Suszek. Tyle lat a nasze drogi powiatowenie ruszone!!!! Przez cegielnie inad morze dramat!!!! Rowy, pobocza wołają o pomstę do nieba. Nad morze garby że można sobie krzywdę zrobić i samochód lub rower zniszczyć!!!!
~sztutowiak (niezalogowany) / 28.08.2019, 14:58
Widocznie Starosta ma dużą rodzinę bez zatrudnienia, więc zrobił czystkę i zatrudnił swoich PiSmaków. Dziwię się tylko radnym, że pozwolili na to, akceptując absurdalne uchwały. Czyżby PiSiory są górą w tym gronie? Żenada.
~FREEYOURMIND (niezalogowany) / 28.08.2019, 16:47
Gdy upada firma prywatna nigdy nie jest spowodowana zawiścią przedsiębiorcy. Dlatego zawsze będę za prywatyzacją banków, szpitali, szkół i wszelkiej obsługi człowieka w której pośrednikiem jest Państwo.
~Pracownik. (niezalogowany) / 28.08.2019, 19:07
Poproszę jeszcze tylko podać kto się pod tym podpisał, bo chyba pod tym postem powinny znajdować się jakieś podpisy?
~Anonim (niezalogowany) / 28.08.2019, 19:12
Lepsza opcja zawsze starosta będzie miał pieczęć nad działaniami zarząd dróg
~Mieszkaniec Żuław (niezalogowany) / 28.08.2019, 22:26
Rolnicy zaczęli rowy pogłębić. Brawo!!!!
~do sztutowiak (niezalogowany) / 28.08.2019, 23:53
starosta to platformers.
p.s. czy ktoś tuska przebije w zaj....niu 150 mld zł z OFE?
wątpie. nikt z was na oczy 1 mln nie widział dlatego sobie nawet nie umiecie wyobrazić 150 miliardów zł.
~Kamieni kupa (niezalogowany) / 29.08.2019, 05:44
Popis jedna banda. W rządzie co trzeci z platformy
~Monika (niezalogowany) / 29.08.2019, 06:19
Pobocza tragedia!!! Jak wjeżdżam do Katów, to czuje się jak w dżungli. Po prawej stronie chaszcze a po lewej popękane, stare chodniki.
~Do FREEYOURMIND (niezalogowany) / 29.08.2019, 06:22
Popieram. Wtedy byłby porządek.
~Anonim (niezalogowany) / 29.08.2019, 07:22
A ja tam widzę żeby coś było robione na drogach teraz codziennie pokonuje trasę dróg powiatowych.
~Do „Do Sztutow (niezalogowany) / 29.08.2019, 09:30
PIS przebije Tuska. Nie dość ze zajumają resztę z OFE czyli jakieś 140 mld to jeszcze ukradną ponad 20 mld z podatków od przeniesienia kasy z OFE. :D
~ślama wąsik (niezalogowany) / 30.08.2019, 08:52
No przepraszam, ale w cywilizowanym świecie jest rzeczą normalną że jedne zakłady pracy się zamyka a inne otwiera. Nie wiem po co ten krzyk. Po prostu musicie sobie poszukać nowej roboty i tyle, a nie pisać jakieś wystąpienia, które na nikim nie robią wrażenia
~Do wąsik (niezalogowany) / 30.08.2019, 11:26
Uwaga na kolesia bo chyba odleciał.
~Mieszkaniec powiatu (niezalogowany) / 30.08.2019, 18:10
Istny cyrk,tylko areny brak!!! Ciekawe jak teraz będą wyglądały nasze drogi powiatowe jeśli nie ma tam osób które by się na tym znały i miały kontrolę nad wszystkim?! Zobaczymy ile Starosta przeznaczy na drogi z tych oszczędności bo chyba rzeczywiście nikt nie wie jak one wyglądają i że nie da się po nich poruszać,co najwyżej to zawieszenie można zostawić. A pobocza których nie ma bo są pozarastane, Pan Starosta oszczędza zamiast robić ich ścinkę?!!! To jakieś kpiny normalnie. Radni obudźcie się!!!
~Kamieni kupa (niezalogowany) / 30.08.2019, 23:48
Zamiast scinki poboczy żeby woda spływala będzie później łatanie dziur. Szkoda dróg....
~Brawo (niezalogowany) / 31.08.2019, 00:16
No może w końcu ktoś zrobi porządek! Bo od lat drogi powiatowe są w fatalnym stanie i ten ZDP nic nie robił więc może teraz się coś zmieni.
Pożyjemy zobaczymy, a list otwarty to wypadałoby podpisać nazwiskiem, a nie przykrywać pracownikami🤔😊
~Do Brawo (niezalogowany) / 31.08.2019, 20:14
A po co ci nazwiska? Przeczytaj ze zrozumieniem treść listu i pomyśl. Firmy się tworzy i zamyka. Ale tak dużo nieprawidłowości w trakcie likwidacji jednostki samorządowej świadczy o niekompetencji pracowników Starostwa odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie i radnych których wybraliśmy, aby reprezentowali nas - mieszkańców naszej małej ojczyzny.
Ktoś się zajmie tym lepiej niż ZDP.😂. Przeczytaj ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Starostwie. Fachowiec się na nie zgłosi niewątpliwie. Bądź realistą.
Nie uprawiajmy polityki tam gdzie jest ona zbędna. Potrzebne są nam drogi i mosty w dobrym stanie , a nie nazwiska pod listem.
~Do Brawo (niezalogowany) / 31.08.2019, 21:26
Podzielam zdanie internauty: czytaj ze zrozumieniem. Powinno się pociągnąć do odpowiedzialności tak niekompetentne osoby. Jeśli tak łamią prawo pracownicy Starostwa i Starosta przy likwidacji ZDP to co można pomyśleć o wielu innych sprawach gdzie w grę wchodzą przetargi czy podpisywanie jakichś zleceń. Też robią to po swojemu a nie tak jak prawo nakazuje?! Jak można zatrudnić osobę na stanowisko którego nie ma, przecież to podlega pod prawo karne. A Państwo Radni gdzie są, nie widzicie tego co się dzieje, nie potraficie wyciągnąć konsekwencji wobec tylu nieprawidłowości czy nie chcecie wiedzieć,bo to Wy przecież podjeliscie uchwałę o tej likwidacji. A teraz co głowy w piasek jak strusie i udajemy że jest super?! Tym się raczej powinien zająć prokurator lub taka instytucja na trzy litery. Nigdy nie było dobrze w tym naszym powiecie ale teraz to jest dosłownie tragedia. Ludzie na kogo wy oddaliście swój głos? Na tych co niszczą, działają bezprawnie i prowadzą do upadku powiatu. Brawo dla Starosty i tych jego kompetentnych doradców!!! A drogi będą jeszcze bardziej dziurawe jak były,bo z tego co wiem, to pan zatrudniony o którym mowa w tym liście nie zna nawet dróg powiatowych bo nie jest z naszego terenu 😅No fajnie,prawda. Będzie super bez wątpienia!
~Kamieni kupa (niezalogowany) / 31.08.2019, 21:27
Ten powiat to hańba!!!! Najdroższe paliwo I najgorsze drogi w calym kraju!!!! Co się dzieje z tą kasą???
~P (niezalogowany) / 01.09.2019, 09:26
Super wiadomość, że rozgonili tę instytucję. Bardzo się cieszę. Made my day :)
~Anonim (niezalogowany) / 02.09.2019, 07:43
Moim zdaniem starosta podjął dobra decyzję i napewno zatrudni osoby które będa się na tym znały. A rodzi si pytanie dlaczego Pana dyrektora i Panią kierownik zwolnili o to jest pytanie? Jeżeli byliby kompeteni to napewno zostali by na swoich stanowiska. Kolejne pytanie ile osób zostało zwolnionych bo napewno nie wszystkie.
~major słaby (niezalogowany) / 02.09.2019, 11:00
Jak coś jest nierentowne to się to zamyka i tyle w sprawie
~Maw (niezalogowany) / 02.09.2019, 11:38
Jeszcze jedna osoba musi polecieć, wieloletni zarządca parkingów p. Janusz K.
~Do anonim (niezalogowany) / 02.09.2019, 12:28
Przeczytaj ze zrozumieniem treść listu a dowiesz się że zwolniono wszystkich pracowników administracji, nie tylko dyrektora i kierownika a wszystkich to powinni przejąć zgodnie z prawem. Niestety ten powiat jak widać rządzi się swoimi prawami. Ale teraz to zamiast do ZDP wszystko zgłaszać odnośnie dróg będzie można bezpośrednio iść do Starosty,no i od ręki załatwić temat bez pośredników. Ciekawe co na to wszystko Radni,tyle uchybień i nieprawidłowości i co, cisza? To że ktoś nie zna przepisów nie znaczy że nie ponosi odpowiedzialności, więc należałoby pociągnąć do odpowiedzialności osobę lub osoby które doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Jak widać ich kompetencje nie wiele mają wspólnego z tym słowem. Żenada! A drogi i pobocza wołają o pomstę i nikt z tym nic nie robi. To gdzie są ci kompetentni znawcy dróg? Chyba mamy prawo jako mieszkańcy poruszać się bezpiecznie po drogach nie wspominając o poboczach, którymi nie da się nawet przejść bo są tak zarośnięte i nie ścięte.
~Anonim (niezalogowany) / 02.09.2019, 13:13
Do tej pory też nie było żadnej rewelacji więc nie ma i nie będzie żadnej różnicy. Porostu zlikwidowali zakłada a jeżeli pracownicy uważają że zostali pokrzywdzeni niech złoża pozew do sądu. Tylko moim zdaniem są to tylko dwie osoby Pan dyrektor i Pani kierownik. Nie ma podpisów tylko że pracownicy. I zamiast do redakcji Sztutowo. Com taki list powinien trafić do sądu, ale tam już trzeba się podpisac
~Pecos (niezalogowany) / 02.09.2019, 20:09
Po podjęciu uchwały o likwidacji ZDP skomentowałem, że czas pokaże, czy jest to właściwe posunięcie. Po upływie trzech miesięcy , patrząc na stan dróg /na niektóre do tej pory nie dotarł remonter! - tak chyba się jeszcze nie zdarzyło w przeszłości/ oraz analizując list pracowników ZDP zadaję sobie pytanie o co tu chodzi? Mam nadzieję, że na koniec roku Zarząd Powiatu pokaże społeczeństwu ile zyskał budżet na przedmiotowej likwidacji oraz jak znacząco poprawił się w tym okresie stan dróg powiatowych. Obawiam się jednak, że nie chyba nie doczekamy się na takie podsumowanie ze strony pana starosty.
~Do anonim (niezalogowany) / 04.09.2019, 11:54
wymagasz człowieku podpisów pod wystąpieniem pracowników a sam co robisz - stać cię tylko na Anonim?
Skoro jesteś taki odważny to podpisz się pod tymi swoimi złotymi myślami, chyba masz nazwisko. Proszę tylko nie podpisuj się nazwiskiem sąsiada. A co do tego zarządu dróg to na własnej skórze odczułem że pilnowali spraw drogowych. Za zajęcie pasa drogowego pilnowali opłat. Sam musiałem zapłacić i znajomi także. Co by nie powiedzieć oddać trzeba, że od wiosny zawsze na drogach było widać pracowników łatających dziury - teraz jakoś mniej. Zimą także nie bylo najgorzej chociaż do ideału daleko.Ale jak tosię mówi tak krawiec kraje jak materiału staje. Zobaczymy co będzie teraz. Nie wierzę wto że będzie lepiej.
~Taka rzeczywistość (niezalogowany) / 04.09.2019, 21:46
No lepiej to na pewno nie będzie jeśli nikt nie sprawuje nadzoru nad jakością wykonywanych robót. W ubiegłym tygodniu jak zrobili odwodnienie w Lubieszewie już pod nadzorem nowego kierownika to zrobiło się jeszcze większe jezioro niż było. Śmiechu warte!!! a kosztów co nikt nie liczy?Bo jak się coś robi dwa razy to koszta rosną. Ale trzeba jeszcze mieć pojęcie i wiedzę jak to zrobić. A co z drogami?! Dziura dziurę pogania a sprzęt do łatania stoi na placu,co było nierealne kiedy był Zarząd Dróg. To co Starosta teraz oszczędza na robotach drogowych żeby wykazać oszczędności? A co ze ścianką poboczy, które są zarośnięte a po opadach deszczu woda nie spływa z jezdni. Dlaczego to nie jest robione Panie starosto?! Wykonawcę wybraliście a nic nie jest zrobione?!!! Porażka i żenada!!! Ktoś musi ponieść odpowiedzialność za cały ten bałagan.
~Brawo (niezalogowany) / 04.09.2019, 23:40
Już nowy asfalt pęka na cegielnie bo wysokie pobocza blokują spływ wody
~Do major słaby (niezalogowany) / 06.09.2019, 00:43
Nierentowne? O czym ty mówisz. Nierentowne może być utrzymywanie starostwa. A drogi muszą być utrzymywane w należytym stanie człowieku. A tu muszą być i pracownicy fizyczni i administracyjni aby wszystko zagrało. Czy myślisz że jak pozwalniali ludzi to już problem rozwiązany i będzie cacy. Tylko czekać ile stanowisk utworzą aby ogarnąć zakres prac jaki był wykonywany przez ZDP. Pieniądze wydawane na drogi nigdy nie zwrócą się w całości ale drogi mają przynosić też dochody. A tego trzeba pilnować bo inaczej kasa będzie uciekać np za zajęcie pasa drogowego czy przez brak stref płatnego parkowania. Zresztą co tu mówić więcej, zapoznaj się ze sprawami poruszanymi w liście zanim coś waliesz
~FREE (niezalogowany) / 10.09.2019, 23:31
Powiaty do likwidacji
~do brawo (niezalogowany) / 10.09.2019, 23:49
Wygląda na to, że powiat aby wykazać oszczędności przestał naprawiać drogi. W ten sposób zaoszczędzą pieniądze i wykażą zakładane oszczędności. Inaczej tego wytłumaczyć się nie da. Jeszcze paru pracowników w tym Zarządzie Dróg zostało. Można by ich zwolnić Panie Starosto . Wtedy oszczędności będą jeszcze większe. Aż strach bieże na myśl jak będą wyglądały te drogi po zimie skoro teraz ich się nie naprawia a ścinka poboczy to podstawa. Dzisiaj w radio słyszałem komentarz, że jeden z radnych sejmiku gdzieś na południu Polski na forum sejmiku apelował o intensywną wycinkę przydrożnych drzew. Uzasadnił to tym, że drzewa dają dużo cienia i zasłaniają drogę przed promieniami słonecznymi. Według radnego jeśli takie drzewo się zetnie to promienie słoneczne docierają do nawierzchni, nagrzewają asfalt który się rozpuszcza i zalewa istniejące dziury. W ten sposób droga sama się naprawia. Przez redaktora zostało to skomentowane jako perpetum debile. Mam nadzieję że nie idziemy w tym kierunku.
~Super pomysł (niezalogowany) / 11.09.2019, 11:36
No to wygląda na to, że chyba Starosta idzie właśnie w tym kierunku, przecież cały czas wycina krzaki. Może zamiast ścinki poboczy niech powiat rzeczywiście zacznie wycinać drzewa wtedy idąc tokiem myślenia radnego z południa dziury same się zalepią. To jest myśl godna uwagi i jeszcze większych oszczędności. Super pomysł podany na tacy, nic tylko skorzystać. Może wtedy stan naszych dróg i poboczy się poprawi, bo póki co woda stoi na jezdniach i nie ma jak z nich spłynąć a dziury są wypełnione ale wodą a nie asfaltem.
~Robotnik (niezalogowany) / 11.09.2019, 17:08
Starosta jest z platformy obywatelskiej.
~do Robotnik (niezalogowany) / 11.09.2019, 23:12
I co z tego, że jest z platformy obywatelskiej. Co to ma za znaczenie. Moim zdaniem nieważne skąd kto pochodzi. Ważne czy jest mądry czy głupi.
~Podróżnik (niezalogowany) / 12.09.2019, 07:52
Drogi województwa w nSzym powiecie to obraz nędzy i rozpaczy. Gorszych nie ma w całej Polsce
~zawiedziony (niezalogowany) / 15.09.2019, 23:56
Do podróżnika. Uwierz mi, że są gorsze drogi od tych w naszym powiecie i to zupełnie niedaleko. Wystarczy przejechać się po drogach Gdańska, trochę dalej od centrum, po starych dzielnicach.Tam niektóre z nich przypominają bardziej tor przeszkód niż drogę. Co prawda droga powiatowa na Wybicko - Bronowo zaskakiwała swoim katastrofalnym stanem szczególnie po zimie już wielokrotnie ale Zarząd Dróg zawsze ją naprawiał. Zawiedziony jestem, że Powiat nie zabezpieczył środków na jej kompleksowy remont. Byłem u dyrektora ZDP w tej sprawie rok temu i gościu wytłumaczył mi, że zajmuje się bieżącymi naprawami czyli łataniem dziur. Na inwestycje pieniądze musi zabezpieczyć Powiat. Mówiąc wprost - nasi radni których sami sobie wybraliśmy. Z tymi drogami to tak jak z życiem, człowiek myśli że będzie dobrze a wychodzi zupełnie inaczej niż by się bardzo chciało..... :(
Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

NOWOŚĆ! Dodaj zdjęcie do komentarza (opcjonalnie):
Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.