Sztutowo
14 oC
wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
14 oC

XLIII Sesja Rady Gminy Sztutowo - 13.09.2022

9 września 2022, 08:00
XLIII Sesja Rady Gminy Sztutowo - 13.09.2022
W dniu 13.09.2022 środa o godzinie 08:00 odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Sztutowo. Szczegółowy program w rozwinięciu. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym. Program obrad w rozwinięciu.

Proponowany porządek obrad sesji:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 czerwca 2022r oraz z dnia 20 lipca 2022r.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w północno- zachodniej części wsi Sztutowo.
6. Głosowanie nad rozstrzygnięciem uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo – według Załącznika Nr 4 od projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo
na lata 2022-2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Sztutowo na rok szkolny 2022/2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/399/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 2022 roku”
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
15. Zakończenie obrad.

Komentarze (7):

~Bursztyn (niezalogowany) / 09.09.2022, 17:10
Kiedy zostanie poprawiona droga na plaże ?
~rozsądna. (niezalogowany) / 10.09.2022, 10:10
Ważniejsza jest do zrobienia ul.Pocztowa,która prowadzi do Polo.Po tych betonowych ,obskórnych,koślawych płytach nie da się przejechać wózkiem czy rowerem nie doświadczając wstrząsu mózgu. Na plażę chodzić nie ma obowiązku ale do sklepu to już owszem!
~Durna (niezalogowany) / 10.09.2022, 23:50
Do polo jest też normalna droga, zresztą są też inne sklepy. Polecam korzystać puki są.
~W sprawie dębu (niezalogowany) / 12.09.2022, 19:03
Szanowny Panie,w odpowiedzi na wiadomość elektroniczną z 4 września br. w sprawie usunięcia dębu pomnikowego na granicy przekopu Mierzei Wiślanej, Departament Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przesyła poniższe informacje.

Sprawy dotyczące terenów zieleni i zadrzewień oraz ochrony przyrody zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) należą do zadań własnych gminy. Informacje na temat ochrony drzew, w tym pomników przyrody, po przedstawieniu stanu faktycznego, powinien udzielić właściwy miejscowo urząd gminy.

Należy także zauważyć, że w przypadku usuwania drzew z lasu zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672.). W przypadku Lasów Państwowych, ich podstawową jednostką organizacyjną (nadleśnictwem) kieruje nadleśniczy.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zadania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostały określone w art. 127 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.). W ramach wymienionych tam zadań Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie został upoważniony do interweniowania w sprawach dotyczących wycinki drzew w lasach i poza lasami.

Więcej informacji dotyczących przepisów mających na celu ochronę drzew, w tym w zakresie pomników przyrody, czy organów, do których można złożyć skargę, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gdos/ochrona-zadrzewien.

Jednocześnie dziękujemy za aktywną postawę mającą na celu ochronę przyrody.W załączeniu znajduje się informacja wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).Z poważaniem

Departament Zarządzania Zasobami Przyrody
~Czyli? (niezalogowany) / 15.09.2022, 11:39
Czyli kto pozwolil wyciąć ten dąb? Wójt, lasy czy parki?
~Jest wegel? (niezalogowany) / 15.09.2022, 15:50
Czy wójt jest gotowy na zimę. Ludzie będą zamarzać. Na wiosnę potrzeba będzie worki na Zwłoki
~Olo (niezalogowany) / 17.09.2022, 08:19
I co ci bezradni uchwalili nt. ścieżki rowerowej?Wie ktoś,coś?
Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

NOWOŚĆ! Dodaj zdjęcie do komentarza (opcjonalnie):
Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.